Grubumuz RoboCup 2017'de 5 Birincilik AldĂ˝

Japonya RoboCup Yarýþmasý'ndan Rekor Sayýda Ödülle Dödük.

RoboCup, 1997 yýlýndan beri her yýl farklý bir ülkede düzenlenen, olimpiyat ölçeðinde futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarýþmalar ve sempozyumdan oluþan bilimsel bir organizasyondur.Japonya RoboCup Yarýþmasý'ndan Rekor Sayýda Ödülle Dödük.

RoboCup, 1997 yýlýndan beri her yýl farklý bir ülkede düzenlenen, olimpiyat ölçeðinde futbol, arama-kurtarma, ev ve endüstriyel robotlar kategorilerinde yarýþmalar ve sempozyumdan oluþan bilimsel bir organizasyondur.

2017 yĂ˝lĂ˝ RoboCup dĂĽnya ĂľampiyonasĂ˝, Japonya’nĂ˝n Nagoya Ăľehrinde 40′tan fazla ĂĽlkeden 3000′den fazla katĂ˝lĂ˝mcĂ˝ya ev sahipliĂ°i yapmýþtĂ˝r.

Aralarýnda Japonya, Almanya, Amerika, Tayland gibi ülkelerin en iyi üniversitelerinden 23 takýmýn katýldýðý arama kurtarma liginde yarýþmacýlarýn farklý özellikleri olan sahalarda yarýþmalarý beklenmektedir. Her bir alan robotlarýn manevra, otonomluk, keþif ve el becerileri gibi belirli yeteneklerini test etmek üzere NIST (Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) tarafýndan oluþturulan standartlar kapsamýnda tasarlanmýþtýr. Takýmlar her bir alanda alýnan puanlar sonucunda farklý kategorilerde deðerlendirilmektedir.

Gerçek robot ilgi, geliþtirilen robot ve yöntemlerin gerçek ortamlada test edilmesine olanak saðlarken, yarýþmanýn diðer bir dalý olan simülasyon ilgi daha karmaþýk algoritmalarýn birden fazla robotla test edilebileceði bir platform sunmaktadýr.

Grubumuz üyelerinden Doç. Dr. Sýrma YAVUZ, Doç. Dr. M. Fatih AMASYALI, Yrd. Doç. Dr. Erkan USLU, Ar. Gör. Furkan ÇAKMAK, Ar. Gör. Nihal ALTUNTAÞ ve lisans öðrencileri Salih MARANGOZ , Mustafa Burak DÝLAVER, Azad YAÞAR, Numan KESKÝN ve Kutay YILMAZ’dan oluþan Yýldýz Takýmýmýz 2 ayrý robot ile katýldýðý yarýþmalarda, tarihi bir baþarý göstererek 5 ayrý dalda ödül almýþtýr.

Gerçek robot arama kurtarma liginde;

- En iyi keĂľif robotu

- En iyi otonom robot

- En iyi dýþ alan robotu

- En iyi küçük keþif robotu

SimĂĽlasyon arama kurtarma liginde;

- Sanal robotlar yarýþmasý birinciliði

Ödüllerin orijinal isimleri aþaðýdaki gibidir:

- Rescue Robot League Best in class Small Robot Exploration

- Rescue Robot League Best in Class Exploration

- Rescue Robot League Best in Class Autonomy

- Rescue Robot League Best Outdoor CaryBot

- Rescue Simulation League Virtual Robot Contest 1st Place